Lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo ĐTM/ KHBVMT:

Là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt ĐTM, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở pháp lý:

  • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
  • Nghị định số 18/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 40/2019/NĐCP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 25/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐCP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Đối tượng phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường:
- Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015).

- Các dự án đã được cấp giấy xác nhận ĐTM, KHBVMT có quy mô, tính chất tương đương với các dự án được quy định tại Cột 2 và yêu cầu cần phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tương ứng với quy mô, tính chất của dự án tại Cột 4 tại Phụ lục II.

- Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là cơ quan phê duyệt, xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của dự án.

Quy trình lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường:

  • Chủ dự án lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT của dự án (Theo điểm 3, khoản 10, điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
  • Nộp hồ sơ cho CQQL
  • CQQL thẩm định hồ sơ để kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (Theo điểm 5, khoản 10, Điều 17, Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
  • Tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT của dự án (Quy định tại điều 11, thông tư 25/2019/TT-BTNMT)
  • Chủ dự án sử đổi, bổ sung, hoàn thiện công trình BVMT và các yêu cầu khác theo văn bản của CQQL
  • CQQL cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo Mẫu số 14 Phụ lục VI Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP) (Theo điểm 5, khoản 10, Điều 17, Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
*Từ viết tắt: CQQL: Cơ quan quản lý | BVMT: Bảo vệ môi trường

Thời gian thẩm định và phê duyệt  hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường:

- Trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 15 ngày làm việc.

  + Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện.

  + Thời hạn tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ dự án thực hiện là bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  + Thời gian cấp giấy xác nhận là ba (03) ngày làm việc. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm có kết quả kiểm tra.

  + Trường hợp chủ dự án phải khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo cơ quan kiểm tra để xem xét, xác nhận thì cơ quan kiểm tra xem xét, cấp giấy xác nhận hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.

- Trường hợp tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 25 ngày làm việc.

  + Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện.

  + Thời hạn tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ dự án thực hiện và tổ chức lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường là mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  + Thời gian cấp giấy xác nhận là ba (03) ngày làm việc. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm có kết quả kiểm tra.

   + Trường hợp chủ dự án phải khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo cơ quan kiểm tra để xem xét, xác nhận, cơ quan kiểm tra xem xét, cấp giấy xác nhận hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.
 

Nanoen

---------------------

Công ty TNHH Xây Dựng- Công Nghệ Môi Trường Nano
Hotline:
0941 777 519 (Ms. Thùy Anh)
Email: nanoentech@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nanoentech

 

Tin liên quan
Hotline tư vấn

Hỗ trợ KH
Hotline (Ms. Thùy Anh):
0941 777 519

Liên hệ báo giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây